İş Hijyeni Laboratuvarı (İsgüm Yetkili Lab.)

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

(20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler ve Uyulması Gereken Kurallar

İşverenlerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

(2) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.

İŞ HİJYENİ ALANINDA HİZMET VERİLECEK PARAMETRE LİSTESİ


Sıra No Parametre 2 İş Hijyeni Ölçüm / Test/ Analiz Metodunun Adı
1 Ortam Gürültü Ölçümü Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini
2 Kişisel Gürültü Maruziyeti Akustik – İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini Ve Bu Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini
3 Kişisel Titreşim Maruziyeti (El-Kol Titreşim Maruziyeti Ölçümü) Mekanik Titreşim – Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi
4 Kişisel Titreşim Maruziyeti (El-Kol Titreşim Maruziyeti Ölçümü) Mekanik Titreşim – Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi
5 Kişisel Titreşim Maruziyeti (Tüm VücutTitreşim Maruziyeti Ölçümü) Mekanik Titreşim – Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla
6 Aydınlatma Measurement Of Lighting Levels İn TheWorkplace – Canada Occupational Safety And Hea lth Regulations,
7 Termal Konfor Orta Dereceli Termal OrtamlarPmv Ve Ppd İndislerinin Tayini Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi
8 Termal Konfor Sıcak Ortamlar-Wbgt (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini
9 İşyeri Ortamı Toplam Toz Ölçümü General Methods for Sampling and Gravimetric Analysis of Respirable and Inhalable Dust HSE / MDHS 14/3: 2000
10 İşyeri Ortamı Solunabilir Toz Ölçümü General Methods For Sampling And Gravimetric Analysis Of Respirable And Inhalable Dust HSE / MDHS 14/3: 2000
11 Kişisel Toplam Toz Ölçümü General Methods For Sampling And Gravimetric Analysis Of Respirable And Inhalable Dust HSE / MDHS 14/3: 2000
12 Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü General Methods For Sampling And Gravimet ric Analysis Of Respirable And Inhalable Dust HSE / MDHS 14/3: 2000
13 Toksik Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Standard Practice For MeasuringThe Concentration Of Toxic Gases Or Vapors Using DetectorTubes ASTM 4490-96: 2011